ThaiRiches.com | เทคนิคขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางเรือ
3667
post-template-default,single,single-post,postid-3667,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

เทคนิคขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางเรือ

เทคนิคขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางเรือ

เทคนิคขั้นตอนการส่งออกสินค้าทางเรือ

การส่งออกในการจองเรือ ก็คือการรับผิดชอบต่อค่าขนส่ง ซึ่งขั้นตอนการส่งออกที่ผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และจะต้องเป็นผู้จองเรือเอง รวมถึงสิ้นสุดภาระขั้นตอนการส่งออก จากการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ส่งออกได้ส่งมอบสินค้าข้างกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ซึ่งยังรวมถึงค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการส่งออก และจะต้องคิดรวมกับราคาค่าสินค้า และท่าเรือปลายทาง ซึ่งเป็นการบ่งบอกที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และยังรวมถึงความเสี่ยงที่ผู้ส่งออกหมดภาระ ต่อเมื่อสินค้าไปถึงท่าเรือปลายทาง

 

ขั้นตอนการส่งออกของผู้นำเข้าที่ต้องรับผิดชอบ

ขั้นตอนการส่งออกของผู้นำเข้าที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะทำตั้งแต่ยกสินค้าลงจากเรือ ที่ท่าเรือปลายทางถึงโรงงาน รวมทั้งตรวจเอกสารใบตราส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งขั้นตอนการส่งออกจะต้องระบุ Freight Collect ลงในเอกสารเพื่อเป็นข้อความที่แสดงการยืนยันว่าค่ามีการจ่ายค่าขนส่งที่ต้นทางแล้ว

 

ขั้นตอนการส่งออก

หากผู้นำเข้าจองเรือเอง ขั้นตอนการส่งออกในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องเริ่มจากท่าเรือต้นทาง จนถึงท่าเรือปลายทาง และอยู่ในขั้นตอนการส่งออกที่เป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า ส่วนผู้ส่งออกจะมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย จากโรงงานจนถึงท่าเรือต้นทาง และต้องมีเอกสาร ใบตราส่งสินค้าทางเรือที่ต้องระบุ Freight Prepaid ลงในเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่า มีการจ่ายค่าขนส่งที่ประเทศปลายทางแล้ว

 

ขั้นตอนการส่งออกเพื่อการขนส่งสินค้า

ขั้นตอนการส่งออกการขนส่งสินค้า ที่มาจากโรงงานของผู้ส่งออก รวมถึงสถานที่รับมอบสินค้าของประเทศปลายทางหรือ หากเป็นการนำเข้า ที่ผู้นำเข้าจะต้องมีขั้นตอนการส่งออก ด้วยรับผิดชอบตั้งแต่โรงงานของผู้ส่งออก จนถึงโรงงานของผู้นำเข้า ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องแจ้งซื่อที่อยู่ของต้นทาง หรือ ปลายทางอย่างชัดเจน ส่วนขั้นตอนการส่งออกของสินค้าทั่วไปจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่เกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ง ซึ่งหากเป็นสินค้าทั่วไปจะมีความสะดวกในการขนส่ง และต้องเป็นสินค้าที่ไม่ทำให้สินค้าตัวอื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งอัตราของค่าขนส่งจะคิดในอัตราปกติทั่วไป

 

สินค้าอันตราย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีโอกาสเสี่ยงการเกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ง ซึ่งผู้ส่งออกต้องมีเอกสารประกอบในการจองเรือ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบที่สำคัญของสินค้าอันตราย โดยจะมีอัตราค่าขนส่งสูงกว่าสินค้าทั่วไป หากไม่มีเอกสารตัวนี้ทางสายเรือจะไม่รับจองเรือ ขั้นตอนการส่งออกผู้ส่งออกควรทราบขนาดของสินค้า หีบห่อและน้ำหนัก ซึ่งจะมีผลต่อการคิด ค่าระวางเรือ และผู้ส่งออกควรทราบระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้า เพื่อคำนวณเวลาของการขนส่ง และเพื่อลดความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้าที่อาจจะเกิดความล่าช้า

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น