ThaiRiches.com | ปัญหาการผลิต สินค้าส่งออกของไทยของตลาดผลไม้
3512
post-template-default,single,single-post,postid-3512,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ปัญหาการผลิต สินค้าส่งออกของไทยของตลาดผลไม้

ปัญหาการผลิต สินค้าส่งออกของไทยของตลาดผลไม้

 

การผลิตสินค้าส่งออกของไทยที่เกี่ยวกับการตลาดผลไม้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาผลไม้ไม่ว่าจะเป็น มังคุด ทุเรียน และเงาะ ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลผลิตของผลไม้ทั้ง 3 ชนิดรวมกันในแต่ละปีที่เป็นสินค้าส่งออกของไทย สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากมาย แต่ก็ยังมีการพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ทางด้านการบริหารจัดการดูแลสวน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งกลายเป็นปัญหาการผลิตผลไม้ดังกล่าว

ปัญหาการผลิตสินค้าส่งออกของไทย

เพราะเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลายๆด้าน ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างแม้จะมีการจัดการเป็นสินค้าส่งออกของไทยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าเกรดและ ขนาดตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังคงไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพผลผลิตของผู้บริโภค ประกอบในปัจจุบันต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าปัจจัยการผลิต เช่น ค่าปุ๋ยเคมี หรือยากำจัดศัตรูพืช จึงเป็นเหตุทำให้เกษตรกรมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสวนเพิ่มมากขึ้น

สินค้าส่งออกของไทยกับการขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการจัดการสินค้าส่งออกของไทย ยังขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เกษตรกรหลายราย ที่มีผลผลิตได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเก็บเกี่ยวไม่ทัน และการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีค่าแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่คุ้มค่าหากต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ นอกจากนี้การจัดเป็นสินค้าส่งออกของไทย ที่ยังประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวน การขาดแคลนแหล่งน้ำและเงินทุนในการพัฒนาแหล่งน้ำอีกด้วย

สินค้าส่งออกของไทยกับปัญหาการแปรรูปสินค้า

การนำสินค้าส่งออกของไทย ที่มีปัญหาด้านการแปรรูป ซึ่งสถาบันเกษตรกรยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการแปรรูปของผลผลิต รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้การแปรรูปผลไม้ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปขั้นต้น และยังคงดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งยังขาดการรับรองมาตรฐานการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น ของสินค้าส่งออกของไทย ที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป

สินค้าส่งออกของไทย ที่มีปัญหาด้านการตลาดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาที่เกษตรกรขายได้ แต่มีราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้เกษตรกรไม่มีตลาดรองรับปลายทาง ที่สำคัญพ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคาและประเมินคุณภาพผลผลิต จึงเป็นเหตุทำให้เกษตรกรประสบปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง และผลไม้มีอายุสั้น เพราะเน่าเสียได้ง่าย ทำให้ระยะเวลาในการวางจำหน่ายมีจำกัด จึงทำให้มีอำนาจต่อรองน้อยซึ่งเป็นปัญหากับสินค้าส่งออกของไทย

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น