ThaiRiches.com | ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สินค้านำเข้า
3518
post-template-default,single,single-post,postid-3518,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สินค้านำเข้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สินค้านำเข้า

ในปัจจุบันสินค้านำเข้ามีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะมีการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนของสินค้านำเข้านั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจสินค้านำเข้าซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจสินค้านำเข้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

ขั้นตอนการทำธุรกิจสินค้านำเข้า

ขั้นตอนของการทำธุรกิจสินค้านำเข้า มีอยู่หลายขั้นตอน โดยเริ่มจากการจดทะเบียนพาณิชย์ ,การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการทำเรื่องขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ ,ติดต่อ สั่งซื้อสินค้า การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าสินค้า ซึ่งการทำธุรกิจสินค้านำเข้า ยังต้องทำเรื่องติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร ด้วยการขึ้นทะเบียนระบบ Paperless พิธีการประเมินอากร ,การชำระค่าภาษีอากร และ พิธีการตรวจปล่อยสินค้า ,การส่งมอบสินค้า และการกระจายสินค้า หรือการขายสินค้าออกสู่ตลาดนั่นเอง

สิ่งที่ควรศึกษาเกี่ยวกับสินค้านำเข้า

การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางของการหาแหล่งผลิตสินค้า (หรือผู้ขายสินค้า)ซึ่งมีการผลิต การกระจายสินค้านำเข้า สู่ตลาดเป้าหมาย และผู้ประกอบการธุรกิจสินค้านำเข้าควรที่จะต้องศึกษา เกี่ยวกับระเบียบพิธีการทำสินค้านำเข้าของกรมศุลกากร ที่ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้า ว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าต้องกำกัด หมายถึงสินค้าควบคุมต้องขออนุญาตนำเข้าหรือไม่ ซึ่งการขนส่งสินค้านำเข้า มีสิทธิประโยชน์ตามความตกลงเขตการค้าเสรี และการประกันภัยสินค้านำเข้า รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร

การจัดเตรียมเอกสารของสินค้านำเข้า

เอกสารประกอบตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในธุรกิจสินค้านำเข้า คือ บัญชีราคาสินค้า , ใบตราส่งสินค้า ,บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ, เบี้ยประกัน , ใบแจ้งยอด, ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า, ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรณีใช้สิทธิลดอัตราอากร เอกสารอื่น ๆอย่างเอกสารแสดงส่วนผสมคุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า Catalog หรือ Material Safety Data Sheet

การจัดทำใบขนสินค้านำเข้า ที่มีการตรวจสอบประเภทพิกัด อัตราอากรและสิทธิประโยชน์ ของการยกเว้นอากรตามความตกลง และหากชำระอากรแล้ว สามารถนำเอกสารใบขนสินค้านำเข้า พร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร และเอกสารไปดำเนินการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้านำเข้ามาที่โกดัง ถือเป็นการสิ้นสุดการนำเข้าสินค้า ซึ่งในไทยมีการนำเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออกสินค้า ซึ่งการจะป้องกันการเสียดุลการค้า สามารถทำได้โดยตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าให้สูง จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าแพงกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศนั่นเอง

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น