ThaiRiches.com | การส่งออกสินค้า ทำได้ด้วยตัวเอง
3522
post-template-default,single,single-post,postid-3522,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

การส่งออกสินค้า ทำได้ด้วยตัวเอง

การส่งออกสินค้า ทำได้ด้วยตัวเอง

 

ธุรกิจการส่งออกสินค้า ถือได้ว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ และประเทศชาติ เพราะธุรกิจการส่งออกสินค้าเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และรายได้เหล่านี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั่นเอง เพื่อให้ธุรกิจการส่งออกสินค้า ของไทยประสบความสำเร็จและมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติต่างๆในการส่งออกสินค้าให้ดีเพื่อไม่ให้ถูกหลอกได้

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

เนื่องจากขั้นตอนการส่งออกของสินค้า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก จะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจการส่งออกสินค้าที่จะเป็นไปอย่างสะดวก และได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

โดยขั้นตอนการส่งออกประกอบด้วย การจดทะเบียนพาณิชย์ ,จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร การเสนอขายและรับการสั่งซื้อ การส่งออกยังต้องมีการเตรียมสินค้า การติดต่อขนส่ง การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก โดยทำการติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร อย่างการตรวจเอกสาร และการตรวจสินค้า จากนั่นจะจะการส่งมอบสินค้า การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า และปิดท้ายกับการขอรับสิทธิประโยชน์

การส่งออกสินค้าต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

เมื่อคุณตั้งใจจะดำเนินธุรกิจการส่งออกสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการส่งออกสินค้าต่างประเทศ จะต้องสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า โดยแสดงวัตถุประสงค์ชัดเจน ว่าคุณจะทำการค้าสินค้าลักษณะใด โดยทำการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งการจดทะเบียนทำได้หลายลักษณะ คือหากเป็นแบบกิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์บุคคลธรรมดา และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหากเป็นนิติบุคคล ก็ให้จดในรูปแบบบริษัทจำกัด หรือจะจดในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งเมื่อจดทะเบียนธุรกิจแล้ว ต้องติดต่อกรมสรรพากรอีกครั้ง เพื่อขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งหากมีรายรับจากการขายสินค้า เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อยกเว้นภาษีของการส่งออกสินค้า

มีผู้ประกอบการส่งออกสินค้าบางประเภท ที่ไม่ต้องจดทะเบียน หรือได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่ามูลค่าเพิ่ม อย่างการส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่ก็สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

รัฐบาลได้กำหนดการส่งออกสินค้าตามกลุ่มของสินค้า มาตรฐาน ,สินค้าควบคุม และสินค้าเสรี ซึ่งการส่งออกสินค้าผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าส่งออก ซึ่งสินค้ามาตรฐานและต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจาก สำนักงานมาตรฐาน,สินค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปแสดงต่อกรมศุลกากร จึงจะได้รับการตรวจปล่อยสินค้าออกไปได้

ต้องการส่งออกออนไลน์แบบมืออาชีพภายใน 7 วัน เรียนรู้ได้ง่ายๆ ผ่าน DVD Exporter แล้วคุณจะชอบการสร้างรายได้จากการส่งออกผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com

ยังไม่มีคอมเมนท์

แสดงความคิดเห็น